วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555นายคิมหันต์  แดงเพ็ง

ชื่อเล่น โอม

คบ.2 สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง